Kredyt Konsolidacyjny

Zobacz korzyści dla Klientów Indywidualnych
Tel. 17 227 02 51

Kredyt Konsolidacyjny

 

1. Kredyt może być przeznaczony na spłatę następujących zobowiązań:

1) Kredyt/pożyczka gotówkowa
2) Kredyt/pożyczka samochodowa
3) Limit w karcie kredytowej
4) Limit w rachunku oszczędnościowo rozliczeniowym
5) Kredyt/pożyczka hipoteczna
6) Kredyt mieszkaniowy ( pod warunkiem, iż kredyt został w całości wypłacony, inwestycja zrealizowana, a Kredytobiorca posiada prawo własności)
 7) Kredyt studencki
8) Kredyt/pożyczka udzielony przez zakład pracy 

2. Warunkiem udzielenia kredytu jest prawidłowa obsługa zobowiązań konsolidowanych.
3. Maksymalny okres kredytowania wynosi 300 miesięcy.
4. Wypłata kredytu następuje na rachunki do spłaty zobowiązań w innych Bankach celem spłaty skonsolidowanych zobowiązań.   

Oprocentowanie kredytu według zmiennej stopy procentowej , która stanowi sumę stopy referencyjnej Banku i marży Banku. Stopa referencyjna ustalana jest na okresy 3-miesięczne przy zastosowaniu następujących zasad:

1. Stopa referencyjna Banku obliczana jako średnia arytmetyczna z miesiąca poprzedzającego okres jej obowiązywania

2. Wysokość marży  Banku jest stała w całym okresie kredytowania .

3. Okresy 3-miesięczne, w których obowiązuje ustalona wysokość stopy procentowej, odpowiadają kwartałom kalendarzowym; pierwszy okres obowiązywania ustalonej stopy oprocentowania rozpoczyna się z dniem uruchomienia kredytu, a kończy z ostatnim dniem kwartału kalendarzowego, w którym nastąpiło uruchomienie kredytu; kolejne okresy obowiązywania nowych stóp procentowych rozpoczynają się pierwszego dnia kolejnego kwartału kalendarzowego (odsetki po zmianie oprocentowania naliczane są od pierwszego dnia miesiąca); ostatni okres obowiązywania ustalonej stopy oprocentowania rozpoczyna się z pierwszym dniem kwartału kalendarzowego, w którym przypada ostateczny termin spłaty kredytu, a kończy z dniem poprzedzającym ostateczny termin spłaty tego kredytu.

Wnioskodawca występujący o udzielenie kredytu składa wniosek o przyznanie kredytu w Banku.

Dla celów określenia zdolności kredytowej do wniosku kredytowego wnioskodawca dołącza dokumenty stwierdzające źródło i wysokość osiąganych dochodów oraz pozostałe dokumenty wymagane przez Bank.
Warunkiem bezwzględnym udzielenia kredytu jest posiadanie przez wnioskodawcę (wnioskodawców) zdolności kredytowej.

Z tytułu wcześniejszej spłaty Bank nie pobiera dodatkowych opłat.

Za udzielenie kredytu, inne czynności związane z  udzieleniem i obsługą kredytu, dokonanie na wniosek kredytobiorcy zmian w umowie kredytowej Bank pobiera opłaty i prowizje, zgodnie z obowiązującą w Banku Taryfą opłat i prowizji.

Najważniejsze informacje

Rachunki bankowe

Wybierz najkorzystniejszy rachunek w Banku Spółdzielczym w Kolbuszowej dla Ciebie i Twojej rodziny… Zobacz więcej

Lokaty

Zobacz oprocentowanie lokat terminowych w Banku Spółdzielczym w Kolbuszowej… Zobacz więcej

Przekazy pieniężne

Wykonuj bezpieczne i szybkie przekazy pieniężne… Zobacz więcej

Bankomaty

Znajdź bezprowizyjny bankomat w całej Polsce, wszędzie gdzie potrzebujesz… Zobacz więcej

Kredyty

Kredyty na najkorzystniejszych warunkach. Sprawdź ofertę… Zobacz więcej

Katy płatnicze

Sprawdź korzyści z posiadania karty płatniczej. Wszystkie informacje w jednym miejscu… Zobacz więcej

Wpłaty

Dokonuj wpłat, płać rachunki na korzystnych warunkach…Zobacz więcej

Taryfy opłat i prowizji

Sprawdź aktualne stawki dotyczące produktów i usług w Banku Spółdzielczym w Kolbuszowej… Zobacz więcej

+48 17 227 02 51

Bank Spółdzielczy w Kolbuszowej rok założenia 1874!

Share This