Kredyt Bezpieczna Gotówka

Minimalna kwota kredytu wynosi 500,00 zł, a maksymalna 100.000,00 zł.
Kredyt może być udzielany na okres do 72 miesięcy.

Okres spłaty do 1 roku - oprocentowanie stałe 5,00% w stosunku rocznym.
Okres spłaty powyżej 1 roku do 3 lat - oprocentowanie stałe 5,50% w stosunku rocznym.
Okres spłaty powyżej 3 lat - oprocentowanie stałe 6,00% w stosunku rocznym.
Opłata przygotowawcza oraz prowizja naliczane są zgodnie z obowiązującą w Banku Taryfą opłat.

Wnioskodawca występujący o udzielenie kredytu składa wniosek o przyznanie kredytu w Banku. Dla celów określenia zdolności kredytowej do wniosku kredytowego wnioskodawca dołącza dokumenty stwierdzające źródło i wysokość osiąganych dochodów oraz pozostałe dokumenty wymagane przez Bank. Warunkiem bezwzględnym udzielenia kredytu jest posiadanie przez wnioskodawcę (wnioskodawców) zdolności kredytowej. Kredyt oprocentowany według stałej stopy procentowej w wysokości ustalanej Uchwałą Zarządu BS w Kolbuszowej. Za udzielenie kredytu, inne czynności związane z udzieleniem i obsługą kredytu, dokonanie na wniosek kredytobiorcy zmian w umowie kredytowej Bank pobiera opłaty i prowizje, zgodnie z obowiązującą w Banku Taryfą opłat i prowizji. Z tytułu wcześniejszej spłaty Bank nie pobiera dodatkowych opła