Kredyt inwestycyjny dla Rolników

Zobacz korzyści
Tel. 17 227 02 51

Kredyt inwestycyjny dla Rolników

Kredyt inwestycyjny przeznaczony jest na finansowanie projektów inwestycyjnych i rozwojowych mających na celu stworzenie nowego lub zwiększenie istniejącego majątku trwałego Kredytobiorcy. Kredyt inwestycyjny może być przeznaczony na przedsięwzięcia polegające m.in. na zakupie  :maszyn, urządzeń lub wyposażenia przeznaczonych do produkcji rolnej,  środków transportu, innych rzeczowych środków przeznaczonych do produkcji rolnej,  budynków lub budowli służących do produkcji rolnej,  gruntów rolnych, budowie, przebudowie, remontu budynków lub budowli służących do produkcji rolnej oraz na sfinansowanie środków obrotowych ściśle związanych z uruchomieniem przedsięwzięcia inwestycyjnego.

Jeżeli kredytobiorcą jest podmiot będący płatnikiem podatku od towarów i usług VAT, kredytem finansowana jest wartość przedsięwzięcia pomniejszona o podatek od towarów i usług VAT. Wartość podatku VAT należy wówczas wyłączyć z wartości inwestycji finansowanej kredytem. W przypadku Klientów objętych zryczałtowanym systemem zwrotu podatku VAT, przy rozliczaniu kredytu uwzględnia się wartość faktury brutto.
Udział środków własnych Kredytobiorcy w kredytowanym przedsięwzięciu wynosi co najmniej 20% wartości przedsięwzięcia i musi być  udokumentowany.

Wykorzystanie kredytu następuje w formie bezgotówkowej poprzez dyspozycje w ciężar rachunku kredytowego, na podstawie złożonych faktur lub innych dokumentów potwierdzających istnienie zobowiązania, zaakceptowanych przez Bank.

Okres kredytowania nie może być dłuższy niż:
1. okres dzierżawy nieruchomości, w przypadku kredytowania inwestycji na gruntach dzierżawionych;
2. okres amortyzacji kredytowanego środka trwałego, w przypadku kredytowania zakupu rzeczy ruchomych.

Spłata kredytu następuje, w terminach ustalonych w umowie kredytu, zgodnie z harmonogramem spłat w drodze obciążenia przez Bank rachunku bieżącego Kredytobiorcy, na podstawie dyspozycji Kredytobiorcy lub na podstawie upoważnienia do dysponowania rachunkiem bieżącym udzielonego przez Kredytobiorcę, a także wpłaty gotówkowej, lub w inny sposób określony w umowie.

Pozostałe produkty dla Rolników

Rachunki bankowe

Wybierz najkorzystniejszy rachunek bankowy dla swojej działalności rolniczej... Zobacz więcej

Lokaty

Lokuj i oszczędzaj środki. Sprawdź oprocentowanie lokat... Zobacz więcej

Przekazy pieniężne

Dokonuj szybkich i bezpiecznych przekazów wysokokwotowych... Zobacz więcej

Kredyty

Zobacz bogatą ofertę finansowania dla Rolników... Zobacz więcej

Katy płatnicze

Do swojego konta biznesowego dobierz dedykowaną kartę płatniczą... Zobacz więcej

+48 17 227 02 51

Bank Spółdzielczy w Kolbuszowej rok założenia 1874!

Share This