SZCZEGÓŁY ROZWIĄZAŃ POMOCOWYCH DLA KREDYTOBIORCÓW INDYWIDUALNYCH

SZCZEGÓŁY ROZWIĄZAŃ POMOCOWYCH  DLA KREDYTOBIORCÓW INDYWIDUALNYCH

 

Klientom indywidualnym , których sytuacja finansowa uległa pogorszeniu w związku z pandemią koronawirusa umożliwiamy bezpłatne zawieszenie spłaty rat kredytów. Zawieszenie rat dotyczy :

 • uniwersalnego kredytu  hipotecznego ,
 •  kredytu mieszkaniowego „Mój Dom”, 
 • kredytu gotówkowego Bezpieczna Gotówka,
 • kredytu konsolidacyjnego.


Proponujemy zastosowanie zawieszenia spłat rat kapitałowych lub kapitałowo-odsetkowych kredytu na okres do 6 miesięcy na wniosek Kredytobiorcy. W przypadku skorzystania z zawieszenia  spłaty rat kredytu , liczba rat nie ulegnie zmianie.

Łączna liczba zawieszonych rat kapitałowych lub kapitałowo – odsetkowych kredytu , zarówno  w ramach zawieszenia spłaty związanego z pandemią koronawirusa COVID-19 jak i tych zawieszonych w ramach standardowej oferty wakacji kredytowych określonych w Regulaminie kredytowania osób fizycznych w ramach kredytów hipotecznych w Banku Spółdzielczym w Kolbuszowej , nie może przekroczyć łącznie 6 rat .

Opcja zawieszenia spłaty kredytu jest dostępna dla Kredytobiorców, którzy uzasadnią konieczność zawieszenia spłaty kredytu pogorszeniem swojej sytuacji finansowej spowodowanej pandemią koronawirusa. We wniosku należy wskazać w jaki sposób pogorszyła się sytuacja finansowa Kredytobiorcy i jak to wpływa na konieczność zawieszenia spłaty rat. Bank nie będzie wymagał składania dodatkowych dokumentów i zaświadczeń potwierdzających aktualną sytuację finansowo-gospodarczą Kredytobiorcy. W przypadku zabezpieczeń w postaci poręczenia (wekslowego/cywilnego) należy uzyskać pisemną zgodę poręczyciela na zmianę harmonogramu spłat na wniosku o odroczenie terminu spłaty rat kredytu.

 Wzór wniosku o zawieszenie spłaty kredyty  znajduje się poniżej

 Pobierz

 

Wnioski o zawieszenie spłaty kredytu można składać za pośrednictwem:

 • adresu e-mail: CENTRALA-BS.KOLBUSZOWA@BANKBPS.PL – należy załączyć skany wypełnionych i podpisanych formularzy
 • listownie/kurierem na adres: BANK SPÓŁDZIELCZY W KOLBUSZOWEJ UL. KOŚCIUSZKI 22 ,

36-100 KOLBUSZOWA  z dopiskiem „Odroczenie rat COVID - 19”

 • w Placówkach Banku Spółdzielczego w Kolbuszowej

 

Bank zrealizuje poprawnie złożony Wniosek wskazanymi kanałami, nie ma potrzeby dostarczania przez Klienta oryginału tego Wniosku do Banku. Jednakże w przyszłości, po ustaniu pandemii, Bank może skorzystać z prawa do żądania dostarczenia oryginału wniosku, ale poinformuje o tym  Klienta indywidualnie. Nie dotyczy to Klientów, którzy złożyli wniosek w Oddziale Banku.

Rozpatrzenie wniosku o zawieszenie spłaty rat kredytu   jest bezpłatne i nie wymaga zawarcia aneksu do umowy kredytowej.

 

W przypadku skorzystania z zawieszenia spłaty rat kredytu, okres kredytowania pozostaje bez zmian. Wysokość pozostałych do spłaty rat kapitałowo-odsetkowych przypadających po terminie zakończenia okresu zawieszenia rat kredytu ulegnie odpowiedniemu zwiększeniu.

Bank przekaże nowy harmonogram spłat w terminie do 14 dni roboczych od przesłania przez Bank potwierdzenia przyjęcia i realizacji wniosku o zawieszenia spłat rat kredytu na adres poczty elektronicznej.

 

W trosce o bezpieczeństwo Państwa i naszych Pracowników, w obecnym czasie placówki Banku Spółdzielczego w Kolbuszowej mogą pracować w ograniczonym zakresie lub mogą być zamknięte. Prosimy o sprawdzenie wcześniej godzin otwarcia placówki Banku. Informacje o pracy naszych placówek aktualizujemy na bieżąco. 

 

 

ZAWIESZENIE WYKONANIA UMOWY KREDYTU ZGODNIE Z USTAWĄ Z DNIA 19 CZERWCA 2020 R. O DOPŁATACH DO OPROCENTOWANIA KREDYTÓW BANKOWYCH UDZIELANYCH PRZEDSIĘBIORCOM DOTKNIĘTYM SKUTKAMI COVID-19 ORAZ O UPROSZCZONYM POSTĘPOWANIU O ZATWIERDZENIE UKŁADU W ZWIĄZKU Z WYSTĄPIENIEM COVID-19, TZW. TARCZA ANTYKRYZYSOWA  4.

Bank, w stosunku do Kredytobiorców, którzy po dniu 13 marca 2020 r. utracili pracę lub inne główne źródło dochodu, umożliwia zawieszenie wykonania umowy kredytu. Zgodnie z zapisami ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19, tzw. tarcza antykryzysowa  4, na wniosek Kredytobiorcy złożony w Banku na trwałym nośniku,  zawiesza się wykonanie:

 1. umowy o kredyt konsumencki w rozumieniu ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim, albo
 2. umowy o kredyt hipoteczny w rozumieniu ustawy z dnia 23 marca 2017 r. o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami, albo
 3. umowy o kredyt w rozumieniu art. 69 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe
  – jeżeli Kredytobiorcą jest konsument w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r.
  – Kodeks cywilny.

Wniosek o zawieszenie wykonania umowy kredytu dostępny w placówkach Banku.