Uczestnictwo Banków Spółdzielczych w Systemie Ochrony Zrzeszenia BPS

informacja dla klientów Banku

Wakacje kredytowe

Wakacje kredytowe – Informujemy, że nabór wniosków o „wakacje kredytowe” rozpoczynamy z dniem 29.07.2022r.

czytaj dalej

Godziny pracy 2 maja

informujemy, że 2 maja 2022 r. w poniedziałek centrala, oddziały oraz filia Banku Spółdzielczego w Kolbuszowej będą czynne od godziny 7:00 do godziny 15:00.

czytaj dalej

Informacja o uczestnictwie Banków Spółdzielczych w Systemie Ochrony Zrzeszenia BPS

Spółdzielnia Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS z siedzibą w Warszawie, ul. Grzybowska 81, 00 – 844 Warszawa, której akta rejestrowe są przechowywane w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000572997, NIP 5272743717 informuje, że 313 Banków Spółdzielczych, zrzeszonych z Bankiem Polskiej Spółdzielczości S.A. jest Uczestnikiem Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS, tj. systemu ochrony instytucjonalnej w rozumieniu przepisów art. 113 ust. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych oraz art. 22b ustawy o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających.
System Ochrony Zrzeszenia BPS to porozumienie, w którym uczestniczą Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. jako Bank Zrzeszający i zrzeszone z nim Banki Spółdzielcze. Aktualny wykaz Banków – Uczestników Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS, znajduje się na stronie internetowej Systemu Ochrony www.sozbps.pl.

System Ochrony Zrzeszenia BPS na podstawie zawartej Umowy, w sytuacji zagrożenia płynności lub wypłacalności zapewnia wsparcie finansowe, chroniąc Banki – Uczestników Systemu Ochrony przed niewypłacalnością lub zagrożeniem upadłością. W ramach Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS, zgodnie z wymogami prawnymi, utworzone zostały fundusze pomocowe. Wg stanu na 31 grudnia 2021 r. System Ochrony Zrzeszenia BPS dysponuje Funduszem Zabezpieczającym (fundusz wsparcia wypłacalności) w kwocie ponad 673 mln zł oraz środkami wsparcia płynności w kwocie ponad 6 mld zł.
Sytuacja ekonomiczno – finansowa każdego Banku – Uczestnika jest na bieżąco monitorowana i weryfikowana pod kątem spełniania standardów ryzyka obowiązujących w Systemie Ochrony Zrzeszenia BPS. W okresach kwartalnych System Ochrony jako całość oraz Banki – Uczestnicy poddawane są ocenie ryzyka. Kwartalne wyniki przeglądu ryzyka są ogólnie dostępne i publikowane są na stronie internetowej Systemu Ochrony.
Klienci Banków – Uczestników Systemu Ochrony, korzystają obok objęcia gwarancją Bankowego Funduszu Gwarancyjnego depozytów do kwoty stanowiącej równowartość w złotych 100 tys. euro, z dodatkowej ochrony instytucjonalnej zapewniającej bezpieczeństwo wszystkich środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych. Fundusze pomocowe Systemu Ochrony pozwalają na skuteczną pomoc każdemu Bankowi, będącemu Uczestnikiem Systemu.

Share This