Kredyty dla Jednostek
Samorządu Terytorialnego

Zobacz korzyści
Tel. 17 227 02 51

Kredyty dla Jednostek Samorządu Terytorialnego

Jednostki samorządu terytorialnego dokonują zakupu usług – rozumianych jako usługa udzielenia kredytu  

w ramach procedury zamówienia lub w trybie dopuszczalnym przez prawo.
 Kredyty udzielane jednostkom samorządu terytorialnego przeznaczone są wyłącznie na następujące cele:
   1. pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
   2. finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
   3. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek.
   4. wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

Kredyty, z przeznaczeniem na cel, o którym mowa w pkt 1:

 – mają charakter kredytów krótkoterminowych  i podlegają spłacie w tym samym roku budżetowym, w którym zostały zaciągnięte.

– mogą zostać udzielone do wysokości określonej w projekcie uchwały budżetowej, w uchwale budżetowej tej jednostki lub w odrębnej uchwale organu stanowiącego (Rady/Sejmiku), jako limit pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez organ wykonawczy w danym roku budżetowym, z uwzględnieniem kredytów i pożyczek zaciągniętych na ten cel w innych bankach;

Kredyty, o których mowa w pkt.2 – 4 :

 – mogą mieć charakter kredytów krótkoterminowych, średnioterminowych lub długoterminowych i są udzielane zgodnie z warunkami określonymi przez JST w dokumentacji określonej w procedurze zamówienia (SIWZ);

 – mogą być zaciągnięte do wysokości, która została określona w odrębnej uchwale organu stanowiącego (Rady/ Sejmiku) JST lub wyraźnego upoważnienia dla organu wykonawczego zawartego w uchwale budżetowej w  przypadku kredytów krótkoterminowych.

Pozostałe produkty dla Firm i Instytucji

Rachunki bankowe

Wybierz najkorzystniejszy rachunek bankowy dla swojego przedsiębiorstwa… Zobacz więcej

Przekazy pieniężne

Dokonuj szybkich i bezpiecznych przekazów wysokokwotowych… Zobacz więcej

Kredyty

Zobacz bogatą ofertę finansowania dla twojej firmy lub organizacji… Zobacz więcej

Katy płatnicze

Do swojego konta biznesowego dobierz dedykowaną kartę płatniczą… Zobacz więcej

Terminale płatnicze POS

Wyposaż swoją działalność handlowo-usługową w terminal płatniczy i zwiększ sprzedaż… Zobacz więcej

+48 17 227 02 51

Bank Spółdzielczy w Kolbuszowej rok założenia 1874!

Share This